Table of Contents

רכש מקומי

לדף הכניסה

מדור רכש מקומי מטפל בנושאים הבאים:

  • טיפול בדרישה לרכישה
  • שריון תקציבי מוקדם
  • בקשות להצעת מחיר
  • מו"מ מול ספקים
  • מעקב אחר אספקת טובין
  • מעקב חשבוניות ואישורן לתשלום
  • ייעוץ וסיוע לחוקרים

 

הוראת הנהלה 07-001 רכש של טובין ושירותים לצרכי עבודה ומחקר

 

טופס דרישה לרכישה

הנחיות למילוי דרישה