מחלקת חשבונאות ודיווח כספי

סגל המחלקה

תפקידי המחלקה:

  • ·         הכנת הדוח הכספי השנתי של האוניברסיטה העברית:

V             דוח שנתי לות"ת ולגורמים אחרים בהתאם להנחיות ות"ת בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מוסדות להשכלה גבוהה (מאוחד וסולו).

V             ריכוז נתונים עבור הדוח השנתי למס הכנסה בישראל וארה"ב.

V             ריכוז נתונים עבור הדוח השנתי של רואי החשבון למבקר המדינה.

V             ריכוז נתונים והכנת ניירות עבודה לצורך קבלת תמיכות ודירוג האוניברסיטה.

    • ·         ליווי וסיוע לרואי החשבון החיצוניים בתהליך ביקורת הדוחות הכספיים השנתיים כולל הכנת ניירות עבודה ,ביצוע פעולות חתך והפקת נתונים מהמערכת הכספית.

    • ·         התאמות לסעיפי הדוח המרכזיים ורישום פעולות בספרי האוניברסיטה בנושאים שונים: סטודנטים, ות"ת, בנקים וכרטיסי אשראי, שוחרים, קרנות צמיתות וחש' הקשר עם הקרנות הצמיתות, מוטבי שכר, ספקים וגופים קשורים, הפרשות והוצאות מראש, חייבים וחו"ז אחרים .

    • ·         פיקוח ובקרה על עבודת מנהלי החשבונות באוניברסיטה.