מחלקת חשבונאות ודיווח כספי

סגל המחלקה

תפקידי המחלקה:

 1.  הכנת הדוחות הכספיים השנתיים של האוניברסיטה העברית:

  • דוח שנתי לות"ת ולגורמים אחרים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל (Israeli GAAP).
  • ריכוז נתונים עבור הדוח השנתי למס הכנסה בישראל וארה"ב.
  • ריכוז נתונים והכנת ניירות עבודה לצורך קבלת תמיכות ואישורים.

 

2.  ליווי וסיוע לרואי החשבון החיצוניים בתהליך ביקורת הדוחות הכספיים השנתיים, כולל הכנת ניירות עבודה, ביצוע פעולות חתך והפקת נתונים מהמערכת הכספית.

 

3.  התאמות לסעיפי הדוח המרכזיים ורישום פעולות בספרי האוניברסיטה בנושאים שונים: בנקים וכרטיסי אשראי, ות"ת, סטודנטים, רכוש קבוע ופחת, מוטבי שכר, קרנות צמיתות, הפרשות והוצאות מראש.