מחלקת חשבות

נהלי חשבות

אישורים לצורך הנהלת חשבונות

טפסים בנושא נסיעות לחו"ל

קרן מחקר לגימלאים

סגל המחלקה

חשבות האוניברסיטה העברית הינה חלק מאגף הכספים.

החשבות עוסקת בכל נושאי הכספים והגזברות של כלל האוניברסיטה וביניהם, תשלומים, תקבולים, תזרים מזומנים, בנקים וביטוח.

החשבות גם מבצעת ניהול ורישום פעולות בספרים.

ראשי פרקים לפעילויות המבוצעות כיום בחשבות
1 ניהול תזרים המזומנים של האוניברסיטה 
2 שמירה על מסגרת אשראי בהתאם להנחיות ות"ת והבנקים
3 תשלומים לספקים
4 איתור ייעוד תקבולים וייחוס לחשבונות / דרישות תשלום ולתקציבים
5 ניהול מעקב וגבית כספי מחקרים
6 טיפול בשבתונים ובנסיעות לחו"ל
7 טיפול בנושאי ביטוח שונים
8 קשר עם שוחרים - דוחות ביצוע וניהול מעקב גבייה
9 ביצוע רישומים בתקציבים ובחו"זים
10 מו"מ עסקי בנושאים שונים
11 אחריות לניכויים מוסדיים
12 דיווחים להנהלה
13 ארכיב ממוחשב
14 דיווח למוסדות
15 ניהול מכרזים בנשואי החשבות
16 טיפול בנושאי מסים שוטפים
 
מטה חשבות האוניברסיטה ומרבית היחידות שלה ממוקמים בבניין גולדשמיט בהר הצופים בירושלים
לחשבות יחידות בת הנותנות שרות בכל קמפוס.
 
אתר החשבות המפורט – בבנייה.