Table of Contents

5f11d2bafa79007022bd38b68f56dfba

קורסים מאוחסנים

סטודנט לתואר בוגר, הכולל בתכנית לימודיו "קורסים מאוחסנים" לתואר המוסמך, יחויב בגינם לפי "ערך שעת לימודים" של 5% משכר לימוד מלא לבוגר.

תשלום זה לא ייצבר לתואר הבוגר, וקורסים אלו יוגדרו כמאוחסנים למוסמך. אם וכאשר יתחיל הסטודנט את לימודי המוסמך, והקורסים המאוחסנים יוכרו לתואר זה, הסטודנט יזוכה באחוז ששילם לשכ"ל מצטבר לתואר מוסמך. 

בעקבות כך, יתבקש הסטודנט לשלם את ההפרש שבין ערך השעה שחויב בבוגר לבין ערך השעה שבו הוא מחויב במוסמך. מידע נוסף לגבי הפשרת הקורסים, ניתן למצוא תחת מוסמך > הפשרת קורסים.


חזרה לתפריט הראשי של שכר לימוד