נהלי תקציבים

הוראות הנהלה: פרק 10 - תקציב

10-001           ארגון מערכת התקציב ובקרה תקציבית

10-002           תקציבים מיוחדים

10-003          נוהל בקרה תקציבית - תקציב רגיל

10-004           זיכוי תקציבים מיוחדים בהפרשי הצמדה לפרות קרנות

10-005           נוהל תקורה

 

כללי בקרה להעברות תקציב160 KB
שיפורים בבקרה התקציבית340 KB
נוהל אישור תקציבים בוועדי מנהל15 KB
נוהל ימי מחלה14 KB
נוהל פתיחת תקציבים מיוחדים17 KB