פטור עובדי האוניברסיטה העברית

כללי הזכאות לפטורים משכר לימוד מפורטים בהוראות הנהלה 05-017.

על מנת לממש את פטור שכר הלימוד לתשע"ח, על האוכלוסיות הבאות לשלוח את ספח 4 "התחייבות לעובדי אוניברסיטה" עד לתחילת שנת הלימודים דרך משלוח פנייה ממוחשבת במערכת "יצירת קשר" באתר "המידע האישי" : 

1) סטודנט חדש 

2) סטודנט המתקבל לתואר אחר/ חדש

3) עובד/ בן עובד במינוי ארעי

סטודנט ותיק שמסר התחייבות קודמת, הזכאות לפטור משכ"ל תעמוד בעינה גם בשנה הנוכחית.

בדיקת הזכאות לפטור משכר הלימוד תעשה בחודשים נובמבר-דצמבר 2017. בעקבות הבדיקה עשויים לחול שינויים בחיובי שכר הלימוד. באחריות הסטודנט לוודא כי לאחר הרישום לקורסים לא קיים חוב שכר לימוד נוסף. במידה וקיים חוב נוסף עליו להסדירו מידית.

לידיעתכם:

1) פטור שכר הלימוד אינו כולל תשלום עבור קורסי אנגלית/ עברית ותשלומים נלווים עבור אבטחה, רווחה ואגודה.

2)  על כל סטודנט הזכאי לפטור לשלם את תשלום מספר 1 עבור תשלומים נלווים בסך 900 ₪.
תשלומים אלו כוללים דמי אבטחה (תשלום חובה), דמי רווחה ודמי אגודת הסטודנטים (תשלום רשות) אשר ניתן לבטלם, אחד מהם או שניהם בהתאם לנהלי שכר לימוד.

3) סטודנט המקבל מלגת שכר לימוד מהאוניברסיטה, לא יוכל לקבל פטור שכר לימוד נוסף כגון פטור עובד/בן עובד שיעלה על שכר לימוד מלא.

 

יש למסור את ההתחייבות לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים. העברת ההתחייבות במהלך השנה, תגרור חיוב בגין ריבית פיגורים.