Table of Contents

5f11d2bafa79007022bd38b68f56dfba

מידע כללי- בוגר

חזרה לתפריט הראשי של שכר לימוד


מספר שנות התקן ללימודי תואר בוגר הנן 3 שנים. בתום שלוש שנים אלו, על הסטודנט לצבור 300% על מנת להיות זכאי לתואר.

עם זאת, ישנם מספר מסלולים לימודים החורגים מכלל זה:

שנות התקן לתואר
מינימום צבירה נדרשת לתואר (אחוז)
פקולטה/ תחום
4
400
סיעוד
4
400
הנדסה
3.5
370
רוקחות
3.5
350
משפטים
3.5
350
ריפוי בעיסוק
3.5
425
משפטים משולבת
4
400
עו"ס משולבת
4-5
500
משפטים ועו"ס
2
200
מסלול לאחיות מוסמכות
3
270
הסבה לרוקחות
2
200
הסבה לעבודה סוציאלית
3
400
סיעוד לחובשים
5
580
משפטים והכנה למוסמך מנה"ס (כולל השלמת המוסמך*)

 

3
400
עתידים להוראה
3
400
עתידים למנהל ציבורי

 
* בעת המעבר ללימודי המוסמך יערך חישוב שכ"ל בהתאם.

ייתכן וקיימות תכניות לימודים ייחודיות שאינן מפורסמות בטבלה זו.

 

חזרה לתפריט הראשי של שכר לימוד