נוהל ביטול/הפסקת לימודים

 

תאריך ההודעה על הפסקת לימודים

גובה החיוב בגין ביטול/הפסקת לימודים

אופן ההודעה על ביטול

עד 3.9.17

אין חיוב

מכתב רשום למזכירות המכינה
(יש לשמור אישור משלוח)

4.9.17 - 1.10.17

מחצית מקדמת שכר לימוד

6.10.17 - 2.1.18

מלא מקדמת שכר לימוד

3.1.18 - 8.4.18

50% שכר לימוד + דמי אבטחה, רווחה ואגודת הסטודנטים

9.4.18 ועד סוף השנה

מלוא שכר לימוד + דמי אבטחה, רווחה ואגודת הסטודנטים

 

 

מועד הביטול

גובה התשלום

1

עד 15/08/17

-

2

עד ה-15/09/17

1700 ש"ח *

3

מ-16/09/17 ועד ה-04/11/17
 

3400 ש"ח  *

4

מה-05/11/17 ועד ה-01/04/18
 

שכר הלימוד בגין הקורסים של הסטודנט לסמסטר א'  + מחצית מהשעות השנתיות + תשלומים נלווים **/***

5

מה-02/04/18 ועד עד סוף שנת הלימודים
 

שכר הלימוד בגין הקורסים של הסטודנט לסמסטר א'  ו-ב' + תשלומים נלווים**

 
 
 על אף האמור לעיל , לאחר ה-15/08/17, סטודנט חדש אשר יודיע על ביטול לימודים עד 14 ימים ממועד תשלום מקדמת המימוש יחויב בדמי טיפול בגובה 350 ₪ בלבד.
 

*ככל שהוכנס טופס לימודים, לא ייגבה  יותר משכר לימוד אישי.  במידה ולא הוכנס טופס לימודים החיוב יהיה חצי מקדמת מימוש/מקדמת מימוש בהתאם לתאריך הביטול.

** ככל שהוכנס טופס לימודים, לא ייגבה  יותר משכר לימוד אישי+ תשלומים נלווים. במידה ולא הוכנס טופס לימודים החיוב יהיה בגובה מקדמת מימוש בלבד. 

*** בכל מקרה לא ייגבה יותר מה-50% משכ"ל מלא (100%).

 

 

מועד  הביטול

גובה התשלום

1

עד ה-21/1/18 

ללא חיוב

2

עד ה-04/03/18 

1700 ש"ח *

3

מה-05/03/18 ועד ה-02/04/18 

3400 ש"ח *

4

מה-02/04/18 ועד סוף שנת הלימודים
 

מלוא שכר הלימוד בו חויב הסטודנט + תשלומים נלווים

 

 על אף האמור לעיל , לאחר ה-15/08/17, סטודנט חדש אשר יודיע על ביטול לימודים עד 14 ימים ממועד תשלום מקדמת המימוש יחויב בדמי טיפול בגובה 350 ₪ בלבד.

*ככל שהוכנס טופס לימודים, לא ייגבה  יותר משכר לימוד אישי.  במידה ולא הוכנס טופס לימודים החיוב יהיה חצי מקדמת מימוש/מקדמת מימוש בהתאם לתאריך הביטול.
** ככל שהוכנס טופס לימודים, לא ייגבה  יותר משכר לימוד אישי+ תשלומים נלווים. במידה ולא הוכנס טופס לימודים החיוב יהיה בגובה מקדמת מימוש בלבד.

 

 

 1. תלמיד מחקר שמבקש להפסיק את לימודיו, חייב להודיע על כך לרשות לתלמידי מחקר ולמדור שכ"ל ותשלומים.
 2. תלמיד מחקר שיודיע על ביטול הרשמתו, תוך חודש מיום הרשמתו ללימודים לא יחויב בשכר לימוד. ביטול בהמשך יחויב במלוא שכר הלימוד האישי אולם לא יותר מ-3400 ש"ח בתוספת התשלומים הנלווים.
   
 3. תלמיד מחקר שאושרה לו חופשה (הפסקה) מלימודים, לא יחויב בתשלום בעבור תקופת ההפסקה.
   
 4. תלמיד מחקר המבקש לחדש את לימודיו לאחר הפסקה, יחויב בתשלום שכ"ל בהתאם להחלטה האקדמית בנוגע לחידוש הלימודים.
   
 5. תלמיד מחקר שיבקש לחדש לימודים לאחר שנים בהן התקדם המחקר מבלי שהיה רשום ולימודיו יחודשו בדיעבד לשנה קודמת רלוונטית, יהיה עליו להירשם בדיעבד ולשלם שכ"ל מאותה שנה. 

 

סטודנט שהחליט לבטל/להפסיק לימודיו, חייב להודיע על כך בכתב למדור שכ"ל ותשלומים באמצעות מערכת יצירת קשר באתר המידע האישי או באמצעות שליחת מכתב רשום בדואר (יש לשמור עותק מהודעת המשלוח). הודעה/מכתב לפקולטה על ביטול אינם מהווים הודעה כדין על הפסקת לימודים.

 

 1. בתכנית לימודים ששכר הלימוד בה הינו קבוע, החישוב יערך לפי 50% משכר לימוד מלא של התכנית בגין סמסטר א ו-50% משכר לימוד מלא של התכנית בגין סמסטר ב.
 2. אי השתתפות בשיעורים ו/או במבחנים – אינה מהווה ביטול לימודים. ביטול הלימודים יבוצע על פי מועד הודעת הסטודנט על ביטול לימודים, באופן רשמי למדור שכ"ל בדרכים שצוינו לעיל.
 3. סטודנט שנרשם לשנה"ל והגיש בקשה חריגה לוועדת הוראה בפקולטה ו\או שקיבל אישור מיוחד להתחיל לימודים כ"תלמיד על תנאי" ולא עמד בתנאי, הפקולטה תפסיק את לימודיו והוא יחויב בשכר לימוד על פי כללי הביטול. המועד הקובע לגביו יהיה מועד החלטת הפקולטה על הפסקת הלימודים.
 4. סטודנט שלימודיו הופסקו על פי הוראת ועדת משמעת יחויב לפי תאריך הפסקת הלימודים, שיהיה יום מתן פסק הדין בוועדת המשמעת או מועד תחילת ההרחקה/פסילה, לפי המאוחר מבין השניים.
 5. סטודנט שהגיש שתי תכניות לימודים בשתי פקולטות או לשני תארים ומבקש לבטל רישום של תכנית אחת בלבד, יציין במפורש בפנייתו איזו משתי התכניות ברצונו לבטל ויחויב לפי כללי הביטול על תכנית הלימודים שביטל.
 6. סטודנט שיבטל רישום לתכנית אחת מתוך שתיים עד תום תקופת השינויים של סמסטר א' לא יחויב בגין הביטול.
 7. סטודנט שהתקבל ו/או נרשם באיחור יחולו עליו כללי הביטול המפורטים בטבלאות לעיל.
 8. סטודנט שלא נרשם כלל לקורסים (פרט למי שאינו חייב בשמיעת קורסים או שיש מניעה אקדמית להרשמתו לקורסים) עד ליום האחרון של הרישום המאוחר לקורסים באותו סמסטר, יחשב כמי שהודיע על הפסקת לימודיו באותו מועד, אף אם לא מסר הודעה על כך. סטודנט זה יחויב במקדמת מימוש. 
 9. סטודנט המבטל לימודים ולמד גם אנגלית כשפה זרה ו/או עברית, יחויב במלוא שכר הלימוד הסימסטריאלי בגין לימודי האנגלית והעברית, נוסף על החיוב שנקבע בגין ביטול לימודים.
 10. כללי הפסקת הלימודים חלים גם על עובדי האוניברסיטה העברית ובני משפחותיהם. תבוצע זקיפת  הכנסה על פי הנהלים ומועדי ביטול הלימודים.
 11. תלמיד שהודיע על הפסקת לימודיו מסוף תקופת השינויים של סמסטר א ואילך, יחויב בנוסף לשכר לימוד ולתשלומים הנלווים גם בתוספת תקורה או גרירה בהתאם לנהלי שכר לימוד בכל אחד מהתארים.
 12. בתוכנית לימודים בה שכר הלימוד קבוע, החיוב בגין ביטול לימודים עד תום תקופת השינויים של סמסטר א', יהיה 50% משכר הלימוד המלא של התוכנית.
  מתום תקופת השינויים של סמסטר ב', החיוב יהיה מלוא שכר הלימוד של התוכנית. 
 • האוניברסיטה רשאית לשנות את נהלי הביטול מעת לעת. במידה ויחולו שינויים, המידע יעודכן באתר.