תכניות מיוחדות

ככלל, לימודי תעודת הוראה נמשכים שנתיים, תשלום של 50% בכל שנה. התנאי לקבלת תעודת הוראה הוא תשלום של 100% שכר לימוד לפחות.

ערך "שעת לימודים" הוא 5% משכר לימוד מלא למוסמך (100%- 13,603 לתשע"ח). 

 

תעודת הוראה- הוראת האומנות בשיתוף עם בצלאל

הלומדים בתכנית המשותפת להוראת אמנות של האוניברסיטה העברית עם האקדמיה לאומנות ועיצוב בצלאל יחויבו על פי היקף השעות הנלמד באוניברסיטה העברית

בתוספת אבטחה רווחה ואגודה על פי כללי שכר לימוד. יתר השעות ישולמו באקדמיה לאומנות ועיצוב בצלאל. 

שכר לימוד לתכנית לימודים מלאה בתשע"ח הנו 22,500 ₪.

סטודנטים הלומדים תכנית חלקית או חוזרים על קורסים, יחויבו בתשלום של 5% משכר הלימוד המלא של התכנית בעבור כל שעה שנתית.

הלומדים במקביל גם לקראת תואר אחר באוניברסיטה, ישלמו על כל תכנית בנפרד, בהתאם לטופס הלימודים.  

סטודנטים בתכנית זו, אינם זכאים להנחות שכ"ל ולמענקים השונים ולפטור עובד/בן עובד.

לימודים לתואר בוגר: סטודנט הלומד בתכנית זו יחויב ב-50% משכר לימוד לתואר בוגר (100%- 10,066 לתשע"ח) בכל שנת לימוד במשך 3 השנים לתואר (150% שכ"ל לפחות).

החל מהשנה הרביעית יחויב ע"פ כללי האוניברסיטה ולפי תכנית הלימודים שיגיש.

לימודים לתואר מוסמך: סטודנט הלומד בתכנית זו יחויב ב-50% משכר לימוד רגיל (100%- 13,603 לתשע"ח) במשך שנתיים.

החל מהשנה השלישית, יחויב הסטודנט בהתאם לכמות הקורסים אליהם נרשם וע"פ כללי האוניברסיטה. (הערך שעה של 5%)

הלומדים באוניברסיטה אחרת ובאים ללמוד מספר קורסים בודדים באוניברסיטה העברית, לא יחויבו באבטחה, דמי רווחה, דמי אגודת הסטודנטים ותקורה.

סטודנט הלומד בלימודים בין מוסדיים לתואר בוגר  - ערך ש"ש 5%. למוסמך-  10%. דוקטורט  - עד 2 ש"ש אין חיוב, מעבר לכך ערך 5% ערך ש"ש נוספת ממוסמך. 

הלומדים לימודי השלמה למוסמך בעו"ס – יחויבו בהכשרה מקצועית בסך 9000 ₪ בנוסף לתכנית הלימודים שיגישו. 

תלמידי תיכון מצטיינים מחויבים בתשלום שכר לימוד לפי התכנית שיגישו.

סטודנטים אלה אינם מחויבים בתשלומים נלווים ובתוספת תקורה ולא יהיו זכאים למענקי העשרה או סיום.

תלמיד המעוניין לעבור למעמד של תלמיד מן המניין לתואר בוגר או מוסמך, יפנה לוועדת ההוראה בפקולטה.

סטודנט הלומד שני תארים/תכניות במקביל ישלם שכר לימוד ע"פ צירוף החיובים של כל תכנית לימודים בנפרד.    

סטודנטים בלימודי רפואה ורפואת שיניים, הלומדים במקביל "לימודי מוסמך", לא יידרשו להשלים צבירה של 200% שכר לימוד למוסמך אלא ישלמו ע"פ חישוב שעות למוסמך ולא פחות מ-100%.

כל זאת, במידה וילמדו את לימודי המוסמך ברצף ללימודי הרפואה וללא הפסקה במהלך הלימודים. 

סטודנט מעל"ה ישלם ע"פ ערך שעה של 5% מתוך שכר לימוד רגיל (13603 ₪ לתשע"ח) ויחויב בעבור תשלומים נלווים (אבטחה, רווחה ואגודה).

תלמיד במעמד זה הלומד בהיקף הנמוך מ-50% יחויב בתוספת תקורה. סטודנטים בתכנית זו שגילם מעל 60 שנה, ישלמו מחצית משכר הלימוד האישי.


תלמיד מעל"ה המעוניין לעבור למעמד של תלמיד מן המניין לתואר בוגר, יוכל לעשות זאת לאחר שצבר לפחות 200% ע"י פנייה לוועדת ההוראה בפקולטה, זו תקבע את היקף הזיכוי האקדמי. בהתאם יחושב הזיכוי הכספי.

תלמיד במעמד מיוחד הנו סטודנט שאינו לומד לקראת תואר אוניברסיטאי.

סטודנט זה יחויב ע"פ ערך שעת לימודים של 5% מהתעריף הרגיל (100%- 13,603 לתשע"ח) ועבור תשלומים נלווים (אבטחה, רווחה ואגודה).

תלמיד במעמד זה, הלומד בהיקף הנמוך מ-50%, יחויב בתוספת תקורה.

הלימודים במעמד זה אינם נצברים כספית ללימודי תואר אקדמי. תלמיד המעוניין לעבור למעמד של תלמיד מן המניין לתואר בוגר או מוסמך, עליו לפנות לוועדת ההוראה בפקולטה. 

המכינה הקדם-אקדמית

שכר הלימוד לתשע"ח יהיה 17,000 ש"ח צמוד למדד יולי 2016.

מלגות לסטודנטים במכינה הקדם-אקדמית
תלמידי המכינה יכולים להגיש בקשה למלגת שכר לימוד ומלגת קיום ממשרד החינוך וממשרד הביטחון באמצעות המכינה.
גובה המלגה לכל סטודנט נקבע לפי קריטריונים כלכליים שנקבעו במשרד החינוך ובמשרד הביטחון.
נוהל הגשת הבקשה למלגה וכל הקשור לאישורים וזיכויים יימסרו לסטודנטים במזכירות המכינה.

עם הודעת הסטודנט על הפסקת לימודים יבוטלו המלגות שניתנו והסטודנט יחויב ביתרת שכר הלימוד בהתאם למועד הביטול. 

 

 מערכת השעות ותכנית אישית, תימסר לסטודנטים בתאריך הנקוב בהודעת הקבלה.

סטודנטים שעתידים ללמוד בחוגים 401/402 תכנית לימודים מלאה, בהיקף של 100% שכר לימוד (ומעלה), ומעוניינים לקבל את ההנחה בגובה 2.5% - יכולים להשתמש בשוברים הריקים בפנקס (שוברים 4/5).

יש למלא בסכום לתשלום 10,784 ש"ח. על מנת לזכות בהנחה, יש להסדיר תשלום זה עד ה-15/09. 

תכנית משותפת לתואר כפול - החוג לכימיה - מכללת עזריאלי להנדסה

 

תכנית לימודים בשיתוף מכללת עזריאלי- תואר בוגר כפול בכימיה והנדסת חומרים מתקדמים.

תכנית לימודים הינה ארבע שנתית בהיקף של 220.5 נ"ז סה"כ כאשר השנתיים הראשונות תהיינה בעיקר באוניברסיטה ויכסו את כל החומר הנלמד במסגרת תואר חד חוגי בכימיה.
הלימודים בשנתיים האחרונות יהיו בעיקר בעזריאלי מכללה להנדסה ויכסו את החומר הנדרש בהנדסה.

אופן התשלום:

בשלוש השנים הראשונות לימודים, הסטודנטים ישלמו לאוניברסיטה העברית שכר לימוד בגובה של 100% בכל שנה, בנוסף לכך יחויבו הסטודנטים בכל שנה בעבור תשלומים נלווים. 

החל מהשנה הרביעית, התשלום יתבצע רק עבור מכללת עזריאלי.

 

במידה והתלמיד  לא סיים חובותיו באוניברסיטה ולמד בשנה הרביעית (ומעבר) קורסים השייכים לתואר בכימיה, יחול עליו הכלל הבא: אם התלמיד לוקח את הקורס בפעם הראשונה- לא יחויב בתשלום בעבורו. אם התלמיד חוזר על הקורס, הוא יחויב בגינו בנוסף לתשלום תקורה.

  • תלמיד שיבחר לסיים את לימודיו באוניברסיטה העברית בלבד, יאלץ לשלם 300% לאוניברסיטה לשם סגירת התואר.
  • תלמיד שנשר מלימודיו בשני המוסדות, יערך תחשיב בהתאם לתאריך הביטול ולהיקף לימודיו בשני המוסדות.

 

חילופי סטודנטים

חישוב שכר לימוד ליוצאים לחילופי סטודנטים הנו כדלקמן:

ליוצאים לשנה שלמה:

חיוב בגובה 25% שכר לימוד בלבד.

ליוצאים לסמסטר אחד:

מינימום חיוב בגובה 25% שכר לימוד + נלווים (אבטחה, דמי רווחה ודמי אגודה).

  • כל קורס עבורו יקבל הסטודנט זיכוי אקדמי עם שובו מחו"ל, יחויב בשכר לימוד לפי שעות.
  • חיוב שכר הלימוד שיושת על התלמיד יהיה 25% או לפי חישוב שעות - הגבוה מביניהם.
  • סטודנט בשנת לימודיו האחרונה לתואר (שהצהיר בפקולטה על סיום תואר) - שכר הלימוד יחושב לפי חישוב שעות ולא פחות מהשלמת הצבירה המינימאלית לתואר - הגבוה מבין השניים.

קרימינולוגיה ואכיפת החוק/ מדע פורנזי

שכר הלימוד בתכניות אלו הינו קבוע מראש על פי החלוקה הבאה:

שנה א'- חיוב בהיקף 140% מתעריף שכ"ל למוסמך (100%- 13,603 לתשע"ח) ועבור תשלומים נלווים (אבטחה, רווחה ואגודה).

שנה ב'- חיוב בהיקף 60% מתעריף שכ"ל למוסמך (100%- 13,603 לתשע"ח) ללא תשלומים נלווים.

החיוב יהיה ללא תלות באופן הרישום לקורסים.