תואר בוגר

מספר שנות התקן ללימודי תואר בוגר הנן 3 שנים. בתום שלוש שנים אלו, על הסטודנט לצבור 300% על מנת להיות זכאי לתואר.

עם זאת, ישנם מספר מסלולים לימודים החורגים מכלל זה:

פקולטה/ תחום

מינימום צבירה נדרשת לתואר (אחוז)     

שנות התקן לתואר     

סיעוד

400

4

הנדסה

400

4

רוקחות

370

3.5

משפטים

350

3.5

ריפוי בעיסוק

350

3.5

משפטים משולבת

425

3.5

עו"ס משולבת

400

4

משפטים ועו"ס

500

4-5

מסלול לאחיות מוסמכות

200

2

הסבה לרוקחות

270

3

הסבה לעבודה סוציאלית

200

2

סיעוד לחובשים

400

3

משפטים והכנה למוסמך מנה"ס (כולל השלמת המוסמך*)

580

5

עתידים להוראה

400

3

עתידים למנהל ציבורי

400

3

 

* בעת המעבר ללימודי המוסמך יערך חישוב שכ"ל בהתאם.

ייתכן וקיימות תכניות לימודים ייחודיות שאינן מפורסמות בטבלה זו.

 

שכר הלימוד יחושב על פי מספר השעות השנתיות להן נרשם הסטודנט. החישוב יערך לפי מכפלה של ערך השעה במספר השעות השנתיות.  
עם זאת ישנם מסלולי לימודים בהם היקף שכר הלימוד הנו קבוע מראש ואינו תלוי בכמות הקורסים אליהם נרשם הסטודנט.

את פירוט השעות לכל קורס ניתן למצוא בשנתון האוניברסיטה. 

ערך השעה לפי שיוך פקולטאי:

לסטודנטים הלומדים בפקולטות העיוניות (רוח, חברה, משפטים, עו"ס, חינוך, מנה"עס), ערך שעה אקדמית יהיה שווה ל-5% מתוך שכר לימוד מלא לבוגר (10,066 לתשע"ח).

לסטודנטים הלומדים בפקולטות הניסוייות (טבע ומתמטיקה, חקלאות), ערך שעה אקדמית יהיה שווה ל-4% מתוך שכר לימוד מלא לבוגר (10,066 לתשע"ח).

דוגמאות:

סטודנט הלומד בפקולטה במדעי הטבע (מדעי החיים למשל) 20 שעות שבועיות - ישלם שכר לימוד בהיקף של 80% (20*4%) .

סטודנט הלומד בפקולטה למדעי החברה (חינוך ומדעי המדינה למשל) בהיקף של 20 שעות שבועיות - ישלם שכר לימוד בהיקף של 100% (20*5%). 

מסלולים חריגים:

-          כלכלה חקלאית – 5%

-          ניהול מלונאות ומשאבי מזון – 5%

-          חשבונאות דו חוגי – 4%

מסלולי לימודים בהם היקף שכר הלימוד לתשלום קבוע:

במסלולים הבאים שכר הלימוד לסטודנט יהיה 100% בכל אחת מהשנים התקניות לתואר:

-          רפואה

-          רפואה שיניים

-          "אמירים"

-          רוקחות

-          סיעוד

-          ריפוי בעיסוק

-          מדעי המחשב וביולוגיה חישובית

-          קוגניציה

-          עבודה סוציאלית משותפת (חוג 430. *פרט לשילוב עם חוג 402)

-          הסבה לרוקחות

קורסי שפה

סטודנט הבוחר ללמוד קורסי שפה במסגרת לימודי התואר הראשון, ישלם עבור כל שעה אקדמית של קורס השפה של 5% משכר לימוד מלא לבוגר (100%- 10,066 לתשע"ח). 

על פי החלטת הוועדה הציבורית יש לגבות תוספת תקורה בגובה 10% משכר לימוד במקרים הבאים:

אם הסטודנט גורר לימודיו מעבר לשנות התקן לתואר הבוגר.

אם היקף תכנית הלימודים אליה נרשם הסטודנט נמוך מ- 50%.

דוגמאות:

סטודנט הרשום ל-7 שעות אקדמיות ישלם עבור השעות האקדמיות (7*5) 35% + 10% תקורה. סה"כ 45%.

סטודנט הרשום ל-10 שעות אקדמיות ומעלה לא יאלץ לשלם את התקורה (5*10) סה"כ 50%.

סטודנט הרשום ל-9 שעות אקדמיות, ישלם עבור השעות האקדמיות (9*5) 45% + 5% תקורה. סה"כ 50%. 

 

הערות חשובות:

  1. חיוב תקורה אינו נספר בצבירה המינימלית לתואר.
  2. סטודנט המגיש שני טפסי לימודים (שתי תכניות נפרדות) יחויב בתקורה עבור כל טופס בנפרד (אם חלים עליו התנאים שפורטו מעלה).
  3.  התקורה, בגובה 10%, הנה תוספת לאחוז שכר הלימוד המחויב, גם אם הסטודנט לומד רק סמסטר אחד בלבד.

סטודנט לתואר בוגר, הכולל בתכנית לימודיו "קורסים מאוחסנים" לתואר המוסמך, יחויב בגינם לפי "ערך שעת לימודים" של 5% משכר לימוד מלא לבוגר (100% - 10,066 לתשע"ח).

תשלום זה לא ייצבר לתואר הבוגר, וקורסים אלו יוגדרו כמאוחסנים למוסמך. אם וכאשר יתחיל הסטודנט את לימודי המוסמך, והקורסים המאוחסנים יוכרו לתואר זה, הסטודנט יזוכה באחוז ששילם לשכ"ל מצטבר לתואר מוסמך. 

בעקבות כך, יתבקש הסטודנט לשלם את ההפרש שבין ערך השעה שחויב בבוגר לבין ערך השעה שבו הוא מחויב במוסמך. מידע נוסף לגבי הפשרת הקורסים, ניתן למצוא תחת מוסמך>הפשרת קורסים.

מענקי שכר לימוד

במטרה להקל על הסטודנט המבקש להרחיב את השכלתו האקדמית, החליטה הנהלת האוניברסיטה להפעיל בעת חישוב שכר הלימוד השנתי מענקי שכר לימוד.

מענק העשרה: המענק ניתן לסטודנט המבקש להרחיב השכלתו ושכר הלימוד עולה על 100% בתכנית הלימודים. גובה המענק הינו עד 10% (מצטבר בכל שנות התקן ללימודים) משכר הלימוד הרגיל (100% שהם 10,066 לתשע"ח) באותה שנה.

בכל מקרה יתבקש הסטודנט לשלם את הצבירה המינימלית לתואר, בקיזוז המענק אם ניתן.

מענק סיום: במגמה לעודד סטודנטים לסיים לימודיהם בזמן התקני לתואר, ניתן מענק סיום לימודים. גובה המענק הינו עד 10% משכר הלימוד הרגיל (100% שהם 10,066 לתשע"ח).

המענק יינתן לסטודנט שיצהיר על סיום לימודיו והשלים את הצבירה המינימלית לתואר. 

המענק ניתן נוסף על מענק העשרה ואולם, היקף שכר הלימוד ששילם הסטודנט לא יקטן מהמינימום הנדרש להשלמת התשלום התקני לתואר הבוגר.