פטורי והחזרי שכר לימוד

כללי הזכאות לפטורים משכר לימוד מפורטים בהוראות הנהלה 05-017.

על מנת לממש את פטור שכר הלימוד לתשע"ז, על האוכלוסיות הבאות לשלוח את ספח 4 "התחייבות לעובדי אוניברסיטה" עד לתחילת שנת הלימודים דרך משלוח פנייה ממוחשבת במערכת "יצירת קשר" באתר "המידע האישי" :

1) סטודנט חדש 

2) סטודנט המתקבל לתואר אחר/ חדש

3) עובד/ בן עובד במינוי ארעי

סטודנט ותיק שמסר התחייבות קודמת, הזכאות לפטור משכ"ל תעמוד בעינה גם בשנה הנוכחית.

בדיקת הזכאות לפטור משכר הלימוד תעשה בחודשים נובמבר-דצמבר 2016. בעקבות הבדיקה עשויים לחול שינויים בחיובי שכר הלימוד. באחריות הסטודנט לוודא כי לאחר הרישום לקורסים לא קיים חוב שכר לימוד נוסף. במידה וקיים חוב נוסף עליו להסדירו מידית.

לידיעתכם:

1) פטור שכר הלימוד אינו כולל תשלום עבור קורסי אנגלית/ עברית.

2)  על כל סטודנט הזכאי לפטור לשלם את תשלום מספר 1 עבור תשלומים נלווים בסך 900 ₪.
תשלומים אלו כוללים דמי אבטחה (תשלום חובה), דמי רווחה ודמי אגודת הסטודנטים (תשלום רשות) אשר ניתן לבטלם, אחד מהם או שניהם בהתאם לנהלי שכר לימוד.

3) סטודנט המקבל מלגת שכר לימוד מהאוניברסיטה, לא יוכל לקבל פטור שכר לימוד נוסף כגון פטור עובד/בן עובד שיעלה על שכר לימוד מלא.

 

יש למסור את ההתחייבות לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים.
העברת ההתחייבות במהלך השנה, תגרור חיוב בהפרשי ריבית והצמדה.

 

 

 

הזכאים למימון שכר לימוד (מלא או חלקי) - ישלמו תחילה את "תשלום מספר 1" בסך 900 ש"ח באמצעות שובר 4 או 5 הריקים שבפנקס.

את טופס ההתחייבות מהגורם המממן, ניתן לקבל מאגף כ"א באוניברסיטת האם. לאחר מכן, יש לעביר סרוק למדור שכר לימוד ותשלומים עד ל-15.09.16 (באמצעות מערכת "יצירת קשר" באתר המידע האישי).

בדיקת הזכאות לפטור משכר הלימוד תעשה בחודשים נובמבר-דצמבר 2016. בעקבות הבדיקה עשויים לחול שינויים בחיובי שכר הלימוד.

באחריות הסטודנט לוודא, באמצעות אתר המידע האישי, כי לאחר הרישום לקורסים לא קיים חוב שכר לימוד נוסף. במידה וקיים חוב נוסף עליו להסדירו מידית.

בכל מקרה שהגורם המממן לא ישלם את שכר הלימוד במלואו או בחלקו או שהאישור יגיע באיחור, מוטלת האחריות לתשלום במועד על הסטודנט ועליו לדאוג לפירעון החוב

___________

בקשה לפטור משכ"ל ללימודים באוניבריסטה העברית לעובדי מוסדות מסונפים/ חיצוניים (הדסה, שערי צדק, קפלן, קופ"ח כללית) - מצ"ב טופס פטור
___________

 

לידיעתכם:

1) פטור שכר הלימוד אינו כולל תשלום עבור קורסי אנגלית/ עברית.

2)  על כל סטודנט הזכאי לפטור לשלם את תשלום מספר 1 עבור תשלומים נלווים בסך 900 ₪.
תשלומים אלו כוללים דמי אבטחה (חובה), דמי רווחה ודמי אגודת הסטודנטים. ניתן לבטל את תשלומי הרווחה והאגודה בהתאם לנהלי שכר לימוד.

3) סטודנט המקבל מלגת שכר לימוד מהאוניברסיטה, לא יוכל לקבל פטור שכר לימוד נוסף כגון פטור עובד/בן עובד שיעלה על שכר לימוד מלא.

 

יש למסור את ההתחייבות לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים. 
העברת ההתחייבות במהלך השנה, תגרור חיוב בהפרשי ריבית והצמדה.

 

 

 

כללי הפטור לעוזרי הוראה, מדריכים ואסיסטנטים ובני משפחותיהם מפורטים בהוראת ההנהלה 05-017, לרבות הסדרי זקיפת ההכנסה בגין פטור זה.


זכאות לפטור אינה יכולה לעלות על 100% משכר הלימוד רגיל (100%- 10,137 לתשע"ז, 100%- 13,698 לתשע"ז). אם היקף הלימודים עולה על 100% שכר לימוד, ייווצר חוב בגין השעות שמעבר ל- 100%, שעל הסטודנט לשלמו.


פטור משכ"ל לעוזרי הוראה, מדריכים ואסיסטנטים יעודכן אוטומטית בהתאם להיקף משרתם בכתב המינוי רק לאחר תשלום המשכורת הראשונה, לכן על הסטודנט לשלם את כל התשלומים הנדרשים במועד עד לעדכון הפטור.


עוזר הוראה שמינויו יחל בסמסטר ב', חייב בתשלומים כמקובל עד לתחילת המינוי בסמסטר ב'. אם לא ישלם, יצבור ריבית והצמדה על התשלומים בסמסטר א'.


עוזרי הוראה שהנם סטודנטים שנה ד' בחשבונאות זכאים לפטור של עד 50% משכר לימוד לתואר בוגר. הזיכוי יהיה בהתאם לחלקיות משרתם. עליהם לפנות למדור שכר לימוד ותשלומים לקבלת הזיכוי.


אם הפטור ניתן בגין עבודת בן הזוג, יש למלא ספח "התחייבות עובדים" (ספח 4) ולהעבירו למדור שכר לימוד ותשלומים עד תחילת השנה.

 

הזכאים לפטור משכר לימוד חייבים לשלם דמי אבטחה (תשלום חובה), דמי רווחה ודמי אגודת הסטודנטים (תשלום רשות הניתנים לביטול ע"פ נהלי שכ"ל)  ותשלום עבור לימודי אנגלית ו/או עברית (אם חייב).יש למסור את ההתחייבות לפטור משכר לימוד לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים. העברת ההתחייבות במהלך השנה תגרור חיוב בהפרשי ריבית והצמדה.

 

סטודנט שסיים לשלם את כל שכר הלימוד ונותרה לו יתרת זכות בחשבונו, היא תוחזר בחישוב הצמדה למדד האחרון שפורסם. ההחזר יועבר אוטומטית לחשבון הבנק ע"פ פרטי חשבון הבנק לזיכוי הקיימים במערכת. 
ההחזרים מועברים לבנק פעמיים בחודש החל מה-15.12.16 (לאחר סיום תקופת השינויים סמסטר א').
יתרת זכות בחשבון אינה מעידה על גמר חשבון מאחר ובמשך שנת הלימודים ייתכנו שינויים שעשויים לגרום ליתרת חוב חדשה.

בסמוך לתקופת השינויים של סמסטר ב', עקב השינויים התכופים בהיקפי שכר הלימוד, יתכן כי יבוצעו החזרים רק פעם בחודש.
פרטי הבנק להחזר ומועד ההחזר מופיעים באתר "מידע אישי > שכר לימוד ותשלומים > יתרה". כל סטודנט מתבקש לוודא את נכונות הפרטים.

סטודנט שלא מסר הוראת קבע, יכול לעדכן פרטי בנק להחזרים (בלבד. לא לחיוב), במידע האישי.